Privacy AVG

Privacy Beleid van Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting Hulp en Steun houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wijzen en deze respecteren. 

Als Stichting Hulp en Steun zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Hulp en Steun
Postbus 22 | 8320 AA Urk
Emailadres: info@hulpensteun.nl 
Telefoonnummer: 0527 -68 7383

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hulp en Steun verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het maken van intakeverslagen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
 • Aanvragen informatie

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (niet persé voor alle doeleinden):

 • Naam/voorletters/tussenvoegsels
 • Titels
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • Provincie
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Woonsituatie
 • Naam eventuele partner
 • Namen kinderen

Van medewerkers-bestuursleden wordt ook gevraagd:

 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Gegevens over gezondheid
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen
 • Salarisgegevens
 • Kopie paspoort, ID kaart rijbewijs waarop pasfoto zichtbaar is,
 • Burgerservicenummer (BSN)

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor de geautomatiseerde verwerking van onze processen, persoonsgegevens welke resp. vastliggen in het dossier, HRM en salarispakket, Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Stichting Hulp en Steun bewaart persoonsgegevens niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
Onze organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware las het besturingssystemen ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. Uw gegevens staan afgeschermd in databases die alleen toegankelijk zijn na ingeven van gebruikersnaam en wachtwoord.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan ) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet uit met ons dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Bezoekers website www.hulpensteun.nl

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.hulpensteun.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze
informatie gebruiken. Wij respecteren alle bezoekers en gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.hulpensteun.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens alleen voor het doel waar u ze voor verstrekt. We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy specifiek onze site www.hulpensteun.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@hulpensteun.nl.

Monitoren gedrag bezoeker

www.hulpensteun.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

www.hulpensteun.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookie uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Contact

Contact formulier contact en contact pop-up pagina